Gemeenschappelijke medezeggenschap

De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is op de SSBA- scholen van toepassing. Op elke school een medezeggenschapsraad ingesteld. Op basis van de WMS is tevens een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. In de GMR is elke medezeggenschapsraad (MR) van de afzonderlijke scholen vertegenwoordigd.

Over de medezeggenschapsraad van de school kunt u informatie lezen op de websites van de afzonderlijke scholen. Op deze plaats beperken wij ons tot informatie over de GMR.

Leden van de GMR zijn een afvaardiging namens de ouder- en personeelsgeleding van de afzonderlijke scholen. Zij maken deel uit zonder last of ruggespraak. De GMR van de SSBA bestaat uit 10 leden waarvan 5 ouders en 5 personeelsleden. De samenstelling van de GMR is elders te lezen op de website van de SSBA en in de schoolgids. Uit bovengenoemde leden zijn een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester gekozen.

De GMR bespreekt aangelegenheden die alle scholen of een groot deel van de scholen betreffen. Op basis van wet- en regelgeving is bepaald op welke terreinen de GMR instemmings- of adviesbevoegdheid heeft. In veel gevallen zijn met name algemene bevoegdheden van de MR overgedragen aan de GMR. De bestuurder (CvB) is op uitnodiging aanwezig om de algemene gang van zaken te bespreken. Het gaat dan met name over onderwerpen als financiën, organisatie, onderwijskundige zaken en gestelde doelen.

In een cyclus van één keer per 2 jaar volgt de GMR een cursus, om zich door te ontwikkelen naar een professionele GMR en zodoende een goede gesprekspartner van het bestuur te zijn.

Een groot aantal bevoegdheden is overgedragen aan de GMR. Om die reden is het van groot belang dat voor de afzonderlijke MR-en duidelijk is waar de GMR zich mee bezighoudt en welke actuele zaken er spelen.

Daartoe worden de notulen verspreid onder de GMR-leden en worden ze op de website van de SSBA geplaatst. De GMR-leden hebben de taak hun mede MR- leden van afspraken/besluiten/adviezen die in de GMR aan de orde zijn geweest op de hoogte te brengen.

Aan het eind van het schooljaar maakt de voorzitter van de GMR in samenwerking met de secretaris een jaarverslag. Mede aan de hand daarvan stelt de GMR een nieuw jaarplan voor het navolgende schooljaar op.

De notulen van de GMR vergaderingen vindt u op de downloadpagina.

De namen van de leden van de GMR zijn:

School Personeelsgeleding Oudergeleding
OBS Elckerlyc Erwin Lebbink Guido Olyerhoek
RKBS De Kiem Christel Bulham Josien Klein
RKBS De Kinderbrug Anouk van der Meer Ellen Brugman
RKBS De Roelevaer Mirelle Speet Joze Koot
RKBS De Klimboom Hilda Otten Mariska Straver