Raad van toezicht

De Raad van Toezicht heeft het maatschappelijk doel toezicht te houden op het realiseren van het best mogelijke onderwijs op de scholen van de SSBA. De continuïteit hiervan moet op lange termijn kunnen worden gewaarborgd. De RvT is een intern orgaan van de stichting en houdt toezicht op het College van Bestuur (verder CvB) en staat deze met raad terzijde.
Vanuit haar rol houdt de RvT integraal en onafhankelijk toezicht. Dat betekent dat zij samen met het CvB vooruitkijkt en, indien nodig, tijdig maatregelen treft. Door dit proactief te doen wil de RvT de organisatie en het CvB in het juiste spoor houden en ervoor zorgen dat zij blijft bij haar kerntaak.

Het doel van de RvT is om te bewaken en te bevorderen dat jonge mensen goed onderwijs en goede vorming wordt geboden, zodat hun kansen op een zinvol functioneren in de samenleving toenemen. De Raad vindt het van belang dat kinderen en medewerkers zich thuis voelen en dat er sprake is van een veilige omgeving. De RvT stimuleert een open en transparante cultuur en hecht eraan dat er sprake is van een lerende organisatie. Zij ziet hier ook op toe.

De RvT vindt het van belang dat er binnen de organisatie sprake is van voldoende diversiteit in het aanbod van het onderwijs. Er moet ruimte en respect zijn voor verschillen tussen de diverse scholen. Het gaat daarbij vooral om de vorm van onderwijs die wordt aangeboden.

De RvT houdt toezicht namens alle relevante interne en externe belanghebbenden. Zij doet dat primair namens de ouders en de kinderen, maar zeker ook namens het personeel.

De RvT is van mening dat goed toezicht belangrijk is om:
– Te zorgen voor een evenwichtig beleid en een goed functionerend CvB
– Ervoor te zorgen dat de organisatie bij haar kerntaak blijft
– De missie van de organisatie te bewaken
– De maatschappelijke doelen van de organisatie te bevorderen

De RvT bevordert het afleggen van verantwoording door in het jaarverslag op transparante wijze verslag te doen van de relevante besluiten en activiteiten. Zij bevordert en ziet tevens toe op het jaarlijks afleggen van verantwoording aan hen door het CvB.

De RvT vindt het belangrijk om op een onafhankelijke wijze toezicht te houden. Dit wordt gerealiseerd doordat:
– De leden van de RvT Raad formeel onafhankelijk zijn van het CvB
– De RvT niet verbonden is aan en geen opdrachten ontvangt van belanghebbenden
– De RvT geen enkele verplichting tot last of ruggenspraak heeft
– De RvT onafhankelijk van het CvB besluiten neemt
– De RvT waar mogelijk gebruik maakt van meerdere interne en externe informatiebronnen

Toetsingskader
De RvT hanteert een zevental vaste onderwerpen die worden getoetst om de toezichthoudende rol invulling te geven. Daarnaast worden jaarlijks speerpunten van toezicht benoemd. Deze kunnen onderdeel uitmaken van de vaste onderwerpen, maar ook aanvullend zijn.
1. Onderwijsopbrengsten
2. Arrangementen Inspectie van het Onderwijs
3. Oordelen van ouders, leerlingen en personeel
4. Financiën
5. Strategisch beleid
6. Ziekteverzuim
7. Functioneren College van Bestuur

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

• De heer Jonne Gaemers (lid, voorzitter)
• Mevrouw Rianne Doelemans (lid)
• Mevrouw Maryse Knook (lid)
• De heer Rene Bagchus (lid)