Visie en missie

Visie
In onze visie duiden wij onze uitgangspunten aan voor het boeiende, moeilijke en inspirerende proces dat wij onderwijs noemen en dat ten doel heeft dat kinderen van onze scholen tijdens hun periode op de basisschool ‘leren’. Daarnaast heeft de visie pas echt betekenis als zij tot inspiratie kan dienen voor allen die bij Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade betrokken zijn: Onze leerlingen, de ouders, de leerkrachten en ondersteuners, de directeuren, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Wat voor de stichting de belangrijkste uitgangspunten zijn in de komende periode
Dan komen we uit bij ‘kwaliteit’, ‘professionaliteit’ en ‘verbondenheid‘.
Verbondenheid uit zich in de wijze waarop wij het kind centraal stellen op zowel cognitief gebied, als op sociaal-maatschappelijk terrein en op het gebied van welzijn en veiligheid. Hier speelt ook de relatie met de omgeving waarbinnen SSBA functioneert een belangrijke rol.
Het is de kunst om de ontwikkeling van de scholen met behulp van ons bovenschools systeem van kwaliteitsmonitoring en -bewaking goed te volgen. We moeten daarbij voorkomen dat wij de focus leggen op het invoeren van zoveel mogelijk cijfertjes in het leerlingvolgsysteem. Het gaat erom dat wij consequent leerlingen volgen en over resultaten op schoolniveau spreken. Als bestuur doen wij dat ook in onze gesprekken met de schooldirecties. Onze scholen hebben minimaal het niveau van het basisarrangement en zijn in staat dit niveau te consolideren. Onze ambitie gaat echter een stapje verder. Dit betekent dat wij vinden dat de scholen het doel moeten nastreven om het predicaat “goed” te behalen.
Wij vragen van al onze medewerkers het maximale te ondernemen om eigen professionaliteit en deskundigheid te ontwikkelen, in de praktijk te brengen, te onderhouden en uit te dragen.

MISSIE
De visie van SSBA is samengevat in de missie van de organisatie. De missie luidt:

“In Verbinding Excelleren”

SSBA kent drie kernwaarden die garant staan voor een sterke organisatie:

  • Kwaliteit
  • Professionaliteit
  • Verbondenheid.