Organisatie

ssba

School
Het aanbieden van onderwijs en leerlingzorg is onze primaire taak. Met behulp van het leerlingvolgsysteem (ParnasSys) bewaken onze scholen de leerresultaten en vorderingen van elke leerling. Onze ambities liggen hoog. Ouders moeten er vanzelfsprekend van uit kunnen gaan dat de keuze voor een SSBA-school een goede keuze is.

Bovenschools
Onze bovenschoolse organisatie bestaat uit een bestuurskantoor met twee stafmedewerkers en een secretaresse. Zij ondersteunen het College van Bestuur (CvB), de directeuren en de scholen van de SSBA. De directeuren en het CvB vormen samen het Bovenschools Managementteam (BMT), waar beleid wordt gemaakt en / of vastgesteld.

Voorgenomen beleid wordt met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) besproken en door hen van advies voorzien of instemming.

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur en doet dit overeenkomstig de missie, visie en doelstelling van de stichting.

Het beleid is vastgesteld in het Strategisch Beleidsplan. Hierin staat omschreven wat wij de komende jaren willen bereiken. Op de scholen en elders op deze website kunt u dit Strategisch Beleidsplan inzien of downloaden.